§ 8-3 Adgangsklarering

Et departement kan innenfor sitt ansvarsområde fatte vedtak om krav til adgangsklarering for tilgang til hele eller deler av skjermingsverdige objekter eller infrastruktur. Sikkerhetsmyndigheten kan fatte slike vedtak overfor virksomheter som ikke er omfattet av noe departements ansvarsområde.

 

Det skal ikke fattes vedtak om krav til adgangsklarering dersom det kan iverksettes andre egnede sikkerhetstiltak.

 

Avgjørelsen om krav til adgangsklarering som berører selvstendige rettssubjekter, kan påklages.

 

Personer kan gis adgangsklarering dersom de skal ha tilgang til objekter eller infrastruktur som er klassifisert etter § 7-2. Departementet kan bestemme at personer med sikkerhetsklarering for et bestemt nivå også er klarert for adgang til et bestemt skjermingsverdig objekt eller en bestemt skjermingsverdig infrastruktur.

 

Kongen kan gi forskrift om krav til adgangsklarering og om forholdet mellom adgangsklarering og sikkerhetsklarering.

Med adgangsklarering menes klareringsnivåene adgangsklarering og utvidet adgangsklarering.

Krav til adgangsklarering vil fremgå av vedtak som er fattet av ansvarlig departement eller NSM. NSM legger til grunn at vedtaket kan omfatte krav om adgangsklarering, utvidet adgangsklarering, eller en kombinasjon av disse. KF § 15 gir nærmere bestemmelser om departementets vedtak om adgangsklarering og utvidet adgangsklarering.

Eksempler på andre egnede sikkerhetstiltak som nevnt i andre ledd, kan være fysiske eller organisatoriske sikkerhetstiltak. NSM legger til grunn at vurderingen bør være dokumentert.

Innføring av krav til adgangsklarering kan etter tredje ledd påklages av virksomheten som berøres av tiltaket. Den enkelte ansatte vil således ikke ha en klagerett. Klagen fremsettes til departement som har fattet vedtaket. Kongen i statsråd er klagemyndighet.

Til fjerde ledd vil NSM bemerke at dersom en adgangsklarert person skal ha tilgang til sikkerhetsgradert informasjon på nivå KONFIDENSIELT eller høyere, skal vedkommende sikkerhetsklareres for det aktuelle nivået.

Det fremgår av KF § 16 at personer med sikkerhetsklarering for KONFIDENSIELT eller høyere også er klarert for adgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur i de tilfeller det er fattet vedtak om adgangsklarering etter SL § 8-3.

Klareringsforskriften og virksomhetsikkerhetsforskriften gir nærmere bestemmelser om adgangsklarering og forholdet mellom adgangsklarering og sikkerhetsklarering.