§ 12 Utlevering og bruk av opplysninger mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet, politiet og Politiets sikkerhetstjeneste

Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste skal inngå avtale med Nasjonal sikkerhetsmyndighet om politiets og Politiets sikkerhetstjenestes utlevering av opplysninger som innhentes fra etterretnings- og arbeidsregistre til bruk i klareringssaker, og om Nasjonal sikkerhetsmyndighets utlevering av opplysninger til Politiets sikkerhetstjeneste etter sikkerhetsloven § 8-12. Uenighet om utlevering og bruk av opplysningene avgjøres av Justis- og beredskapsdepartementet.

NSM legger til grunn at bestemmelsens formål er å ivareta hensynet til både de operative og de forebyggende behov hos politiet/PST og NSM/klareringsmyndighetene.

Avtalene vil regulere nærmere hvordan Politiet, PST, NSM og klareringsmyndighetene utleverer og bruker opplysninger fra registrene, herunder i hvilken grad opplysninger fra etterretnings- og arbeidsregistre kan videreformidles til den som har blitt vurdert klarert i forbindelse med begrunnelse for vedtak og vurdering av innsyn. Avtalene vil også omfatte PSTs bruk av opplysninger som utleveres fra NSM i samsvar med SL § 12. Avtalene skal derfor reflektere flere hensyn, som blant annet behovet for beskyttelse av opplysningene, kildene, de operative og forebyggende behovene, samt personers rettssikkerhet og rett til innsyn i egen klareringssak.

NSM legger til grunn at uenighet om utlevering og bruk av opplysningene i det enkelte tilfellet skal avgjøres av Justis- og beredskapsdepartementet.