§ 71 Tilgang uten autorisasjon

En person kan gis tilgang til skjermingsverdig informasjon, skjermingsverdige objekter eller skjermingsverdig infrastruktur uten å være autorisert eller klarert, dersom vilkårene i straffeloven § 17 om nødrett er oppfylt. En virksomhet som gir en slik tilgang, skal uten ugrunnet opphold varsle klareringsmyndigheten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet om hvilke personer dette gjelder, og hvilket graderings- eller klassifikasjonsnivå personen har fått tilgang til.

Bestemmelsen gjør det lovlig å gi en person tilgang til informasjon, objekter eller infrastruktur uten autorisasjon dersom vilkårene i straffelovens § 17 er oppfylt.

Henvisningen til straffeloven § 17 medfører at tilgangen til informasjon, objekter eller infrastruktur som nevnt i bestemmelsen kun kan gis dersom det er nødvendig for å redde liv, helse, eiendom eller annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen måte. Et eksempel på at skaden kan avverges på annen måte, er dersom allerede klarerte og autoriserte personer kan avverge skaden, eller at den aktuelle personen kan klareres og autoriseres i samsvar med regelverket før tilgang gis. Straffelovens § 17 oppstiller også et krav om at den aktuelle skaderisikoen er langt større enn risikoen ved å gi en person uten autorisasjon slik tilgang.

NSM legger til grunn at tilgang uten autorisasjon etter denne bestemmelsen kan være aktuelt dersom det fremstår som nødvendig i en beredskapssituasjon, eksempelvis knyttet til en terrorsituasjon.

Fordi kompromittering av skjermingsverdig informasjon, objekter og infrastruktur kan ha avgjørende konsekvenser for nasjonale sikkerhetsinteresser og grunnleggende nasjonale funksjoner, mener NSM at tilgang uten autorisasjon etter denne bestemmelsen må praktiseres strengt. En situasjon som omfattes av straffeloven § 17 vil typisk være uoversiktlig og være forbundet med tidsnød. Det er derfor særlig viktig at det foretas en vurdering av risikoen knyttet til å gi en person uten autorisasjon slik tilgang. NSM legger imidlertid til grunn at sikkerhetsmessige hensyn tilsier at vilkårene for autorisasjon bør søkes oppfylt så langt det er hensiktsmessig også i disse situasjonene.

Varselet til klareringsmyndigheten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet bør inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere personen det gjelder på en sikker måte. Varselet bør videre inneholde en begrunnelse for tiltaket, og informasjon om arten av opplysninger, objekt eller infrastruktur vedkommende har fått tilgang til. NSM legger til grunn at et slikt varsel sikkerhetsgraderes etter sitt innhold. Etter VF § 72 skal en slik autorisasjon føres inn i oversikten over personer med autorisasjon.

Tilgangen bør gjøres så kortvarig som mulig. Når den akutte situasjonen som krevde tilgangen er avklart, vil det ikke lenger være hjemmel for slik tilgang. Tilgang etter denne bestemmelsen skal håndteres tilsvarende som ved sikkerhetstruende virksomhet, avvik eller kompromittering av sikkerhetsgradert informasjon, jf. VF § 8. NSM legger til grunn at det som en del av håndteringen bør søkes sikkerhetsklarering for tilsvarende nivå så snart som mulig.