§ 8-10 Nedsettelse, suspensjon og tilbakekallelse av autorisasjon

Dersom den autorisasjonsansvarlige får opplysninger som gir rimelig grunn til å tvile på at en autorisert person er sikkerhetsmessig skikket, skal den autorisasjonsansvarlige vurdere om autorisasjonen skal opprettholdes, tilbakekalles, nedsettes eller suspenderes. Den autorisasjonsansvarlige skal melde fra til klareringsmyndigheten om avgjørelsen.

 

En autorisasjon bortfaller dersom

a) personen fratrer stillingen som autorisasjonen er knyttet til

b) behovet for autorisasjonen ikke lenger er til stede

c) personen ikke lenger har tilstrekkelig klarering

Til bestemmelsens første ledd bemerker NSM at det er gitt bestemmelser i VF § 74.

At en autorisasjon opprettholdes innebærer at den autoriserte beholder sin opprinnelige autorisasjon. Blir autorisasjonen tilbakekalt betyr det at den autoriserte ikke lenger innehar gyldig autorisasjon. Autorisasjonsansvarlig kan også bestemme at autorisasjonen blir nedsatt, hvilket betyr at den autoriserte får en autorisasjon på et lavere nivå enn vedkommende hadde tidligere. Blir en autorisasjon suspendert innebærer dette en midlertidig avgjørelse om at personen mister sin autorisasjon, i påvente av å innhente ytterligere informasjon, eller vurdere de opplysningene som foreligger.