§ 22 Karantene før ny klareringsvurdering

Dersom klareringsmyndigheten ikke innvilger klarering i samsvar med det den autorisasjonsansvarlige har bedt om, skal klareringsmyndigheten så langt det er hensiktsmessig, fastsette en karantenetid. Personen kan ikke vurderes på nytt før karantenetiden har utløpt og det foreligger en ny begrunnet og dokumentert forespørsel om klarering.

 

Karantenetiden kan ikke være lenger enn fem år. Karantenetiden er bindende for andre klareringsmyndigheter. Karantenetiden hindrer likevel ikke at en avgjørelse kan omgjøres etter forvaltningsloven § 35.

Karantenetiden skal gi uttrykk for når klareringsmyndighetene mener at personen vil kunne vurderes på nytt med en faktisk mulighet til å kunne anses som sikkerhetsmessig skikket. Dette medfører at det ved en negativ avgjørelse må gjøres en skjønnsmessig vurdering av karantenetidens varighet. Karantenetiden sikrer at den enkelte ikke lever i uvisshet om varigheten av en negativ klareringsavgjørelse. Videre vil den autorisasjonsansvarlige få en forutsigbarhet knyttet til når det kan bes om klarering på nytt.

NSM antar at det vil være hensiktsmessig å fastsette karantenetid i de fleste tilfeller. Det vil således kun være unntaksvis at slik tidsangivelse ikke settes. NSM legger til grunn at klareringsmyndigheten må dokumentere og begrunne den fastsatte karantenetiden.

En ny vurdering etter utløpt karantenetid forutsetter at det på dette tidspunkt foreligger et behov for klarering, og at den autorisasjonsansvarlige har bedt om klarering. NSM presiserer at satt karantenetid ikke er en forskuttering av at klarering vil bli gitt når karantenetiden er utløpt. Klareringsmyndigheten vil i slike tilfeller gjennomføre ny personkontroll og foreta en ny selvstendig vurdering av saken.

NSM bemerker at sikkerhetsklareringer og adgangsklareringer er forskjellige klareringstyper med til dels ulike formål og vurderingskriterier. I de tilfeller klareringsmyndigheten etter en negativ avgjørelse om sikkerhetsklarering har fastsatt en karantenetid, vil denne karantenen ikke være til hinder for en forespørsel om adgangsklarering. Karantenetid gitt etter negativ avgjørelse om adgangsklarering vil imidlertid være til hinder for en forespørsel om sikkerhetsklarering.