§ 41 Klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig i domstolene

I saker for domstolene hvor det kan bli gitt opplysninger om sikkerhetsgradert informasjon, er høyesterettsjustitiarius klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig for Høyesterett og førstelagmannen i lagmannsrettene. Justitiarius er også klageinstans for klareringsavgjørelser fattet av lavere rettsinstanser.

 

Førstelagmannen i hver lagmannsrett er

a) klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig for sin lagmannsrett

b) klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig for sorenskriverne og for øverste leder i særdomstolene.

c) klareringsmyndighet for øvrige ansatte i de lavere rettsinstansene.

 

Sorenskriveren og øverste leder i særdomstolene er autorisasjonsansvarlig for egen domstol.

 

Kravet om klarering gjelder meddommere, administrativt ansatte, prosessfullmektiger, aktor, forsvarer og alle andre som kan få tilgang til opplysninger om sikkerhetsgradert informasjon.

Det følger av SL § 1-4 at dommere i Høyesterett, herunder høyesterettsjustitiarius er unntatt fra kravet om klarering og autorisasjon.

Til siste ledd vil NSM bemerke at bestemmelsen må forstås slik at de kategorier personer som nevnt her, skal sikkerhetsklareres og autoriseres etter første til tredje ledd.