§ 8-8 Tilbakekallelse, nedsettelse eller suspensjon av klarering

Dersom klareringsmyndigheten får opplysninger som gir grunn til å tvile på at en klarert person er sikkerhetsmessig skikket, skal klareringsmyndigheten vurdere å tilbakekalle eller nedsette klareringen, eller suspendere klareringen og iverksette nærmere undersøkelser. Er en klarering besluttet tilbakekalt, nedsatt eller suspendert, skal den autorisasjonsansvarlige varsles umiddelbart. Klareringsmyndigheten skal sende sikkerhetsmyndigheten begrunnet melding om beslutningen.

Bestemmelsen angir når klareringsmyndigheten skal vurdere å tilbakekalle, nedsette eller suspendere klareringen. NSM mener at terskelen for når klareringsmyndigheten skal vurdere å tilbakekalle, nedsette eller suspendere klareringen er lavere enn terskelen for å nekte klarering etter SL § 8-4. NSM bemerker at suspensjon er en midlertidig avgjørelse i påvente av at klareringsmyndigheten kan opplyse saken tilstrekkelig til å foreta en fullstendig vurdering av om personen er sikkerhetsmessig skikket. Terskelen for å suspendere vil således være relativt lav. Det avgjørende vil være om opplysningene som klareringsmyndigheten på vurderingstidspunktet har mottatt, er av en slik art at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig at vedkommende fortsatt er klarert i påvente av at saken blir tilstrekkelig opplyst.

Er en klarering besluttet tilbakekalt, nedsatt eller suspendert skal den det gjelder underrettes i samsvar med SL § 8-13.

Kravet om at klareringsmyndigheten skal sende begrunnet melding om beslutningen til sikkerhetsmyndigheten anses oppfylt ved registrering av avgjørelsen i det sentrale saksbehandlingssystemet. NSM kan ved behov anmode klareringsmyndigheten om nærmere begrunnelse. Den interne begrunnelsen vil i disse tilfellene normalt anses som tilstrekkelig.

En suspendert sikkerhetsklarering medfører at personen i suspensjonsperioden har status INGEN KLARERING.