§ 6 Sikkerhetsklarering - krav til egenopplysninger

Den som skal sikkerhetsklareres, skal på skjema fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet samtykke til personkontrollen. På skjemaet kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet be den som skal klareres, opplyse om

a) personalia

b) nåværende og tidligere statsborgerskap, eventuelt om pass uten statsborgerskap

c) bostedsadresser og opphold utenfor Norge

d) sivil status og familieforhold

e) utdanning og arbeidsforhold

f) man har vært anmeldt, siktet eller tiltalt for straffbare forhold, eller er blitt ilagt strafferettslige og disiplinære reaksjoner i Norge eller i utlandet

g) eiendom eller andre økonomiske interesser man har eller har hatt i utlandet

h) man selv eller noen i nær familie som man deler bosted med, sender eller mottar penger eller andre ytelser til eller fra utlandet

i) tilknytning til andre stater

j) man har vært i kontakt med personer, organisasjoner eller grupper i Norge eller utlandet som kan ha vært involvert i organisert kriminalitet eller i spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger

k) forhold som kan føre til at man selv eller nærstående, jf. § 2 bokstav a, utsettes for trusler slik at man kan bli presset til å handle i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser

l) økonomiske forhold

m) forhold til rus- og dopingmidler

n) helsetilstand og bruk av medisiner

o) andre forhold som kan gi grunn til å frykte at man selv vil kunne opptre i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser

p) referanser

q) kjennskap om forhold angitt i bokstav f til j om nærstående jf. § 2 bokstav a

 

Har den som skal klareres, slik kjennskap som angitt i første ledd bokstav q, kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet be om at relasjonen til den nærstående beskrives.

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan be den som skal klareres for HEMMELIG, NATO SECRET eller tilsvarende, om opplysninger i første ledd bokstav a til c og i om nåværende ektefelle, partner eller samboere.

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan be den som skal klareres for STRENGT HEMMELIG, COSMIC TOP SECRET eller tilsvarende, om opplysninger i første ledd bokstav a til c og i om personer angitt i § 2 bokstav b nr. 1 til 4.

Bestemmelsen regulerer hvilke opplysninger enhver som skal klareres må gi for at en personkontroll skal kunne iverksettes. På bakgrunn av opplysningene som fremkommer av personopplysningsblanketten, og etter registerkontroll, kan det være behov for å innhente ytterligere informasjon for å opplyse saken tilstrekkelig. Dette kan gjelde hovedpersonen eller nærstående. NSM legger til grunn at klareringsmyndigheten som ledd i saksbehandlingen av den enkelte sak, i tillegg til de opplysninger som er nevnt i bestemmelsens første til fjerde ledd, kan be om andre relevante opplysninger som er nødvendig for å opplyse saken tilstrekkelig, jf. SL § 8-4 tredje ledd og § 8-5, samt KF § 13 og § 19.

Hvis det i en sak foreligger informasjon som gir rimelig grunn til å tro at nærstående, som i utgangspunktet ikke er del av personkontrollen, kan påvirke personens pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft, kan det også gjennomføres personkontroll for disse, jf. KF § 5 annet ledd.

Når det gjelder opplistingen i bokstav a til q av hva den som skal klareres kan bli bedt om å opplyse, viser NSM til gjeldende personopplysningsblankett med veiledning. Her beskrives i detalj hvilke opplysninger NSM ber om, hvordan opplysningene skal gis, og eventuelt annen veiledning til utfylling av blanketten. Relevansen av de opplysninger som er listet i bestemmelsen, fremgår av SL § 8-4 fjerde ledd.

Personen plikter å gi fullstendige opplysninger om forhold som kan ha betydning for vurderingen av om personen er sikkerhetsmessig skikket, jf. SL § 8-5 fjerde ledd.