§ 18 Grunnlaget for vurdering av tilknytning og sikkerhetsmessig betydning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal utarbeide sikkerhetsmessige vurderinger av relevante staters betydning for norske sikkerhetsinteresser i klareringssaker.

 

Klareringsmyndigheten skal legge vekt på vurderingene i saker der personer som inngår i personkontrollen har tilknytning til andre stater.

NSMs sikkerhetsmessige vurderinger av andre stater er et sentralt verktøy for klareringsmyndighetene i helhetsvurderingen som skal foretas i klareringssaken og i forbindelse med forberedelse til sikkerhetssamtale.

NSMs sikkerhetsmessige vurderinger av andre stater omhandler forhold ved et land/område som er av særlig personellsikkerhetsmessig interesse og som det skal legges spesiell vekt på i saker som omhandler tilknytning. Samlet sett utgjør disse forholdene landets/områdets sikkerhetsmessige betydning. Med «sikkerhetsmessig betydning» menes for eksempel landets/områdets styresett, forhold til Norge og våre allierte, etterretningsvirksomhet, kriminalitetsbildet, relevante økonomiske, sosiale og kulturelle forhold og liknende.

Det er klareringsmyndighetenes oppgave å vurdere hvilke forhold ved staters sikkerhetsmessige betydning som er relevant i den enkelte sak.