§ 19 Sikkerhetssamtale

Formålet med en sikkerhetssamtale etter sikkerhetsloven § 8-4 tredje ledd er å innhente opplysninger til vurderingen av om personen er sikkerhetsmessig skikket etter sikkerhetsloven § 8-4.

 

Innholdet i sikkerhetssamtalen skal dokumenteres med lydopptak. Ønsker klareringsmyndigheten i stedet å dokumentere samtalen med audiovisuelt opptak, kreves det samtykke fra den som skal klareres.

 

Den som innkalles til en sikkerhetssamtale har rett til å stille med bisitter som personlig støtte. Bisitteren skal ikke ta del i dialogen under samtalen. En bisitter kan uttale seg dersom bisitteren mener at samtalen gjennomføres på en utilbørlig måte.

 

En bisitter skal på forhånd meldes til klareringsmyndigheten. Nærstående til den som vurderes klarert, kan ikke være bisitter. Klareringsmyndigheten kan avvise en bisitter dersom det er forhold i tilknytning til bisitteren som gjør det nødvendig, eller samtalen vil omhandle sikkerhetsgradert informasjon som bisitteren ikke kan autoriseres for.

 

Bisitter skal undertegne en taushetserklæring før sikkerhetssamtalen gjennomføres

Dersom klareringsmyndigheten ønsker å dokumentere samtalen med audiovisuelt opptak i stedet for lydopptak kreves samtykke fra den som skal klareres. Samtykket skal dokumenteres i klareringssaken. NSM legger til grunn at personen aktivt må samtykke til audiovisuelt opptak enten skriftlig eller i det audiovisuelle opptaket. NSM legger til grunn at det ikke er krav om samtykke fra bisitter. Nektelse av audiovisuelt opptak kan ikke tillegges betydning i vurderingen av om personen er sikkerhetsmessig skikket.

NSM legger til grunn at det kan gjennomføres sikkerhetssamtale ved alle typer klareringssaker.

Opptak fra sikkerhetssamtalen er et dokument i klareringssaken. Når det gjelder innsyn i sikkerhetssamtalen viser NSM til KF § 24 annet ledd hvor det står at innsyn i egen sikkerhetssamtale kun gis ved oppmøte hos klareringsmyndigheten.