§ 20 Betydningen av forhold som er vurdert ved en tidligere klareringsavgjørelse

 

Med mindre særlige sikkerhetshensyn taler for det, kan forhold som har vært vurdert ved tidligere klareringsavgjørelser ikke alene danne grunnlag for helt eller delvis å avslå å klarere.

NSM legger til grunn at det foreligger særlige sikkerhetshensyn dersom klareringsmyndigheten konkluderer med at tidligere klareringsavgjørelse er basert på mangelfulle eller åpenbart feilaktige vurderinger, og personen på avgjørelsestidspunktet ikke kan anses som sikkerhetsmessig skikket.

NSM legger videre til grunn at dersom det har tilkommet andre opplysninger som er sikkerhetsmessig relevant, vil tidligere forhold kunne inngå i en ny helhetsvurdering av om personen kan anses sikkerhetsmessig skikket. Slike nye opplysninger kan eksempelvis være forhold knyttet til hovedpersonen selv, dennes nærstående, endringer i sikkerhetspolitiske forhold og vurdering av staters sikkerhetsmessige betydning.