§ 21 Vurdering av om lavere klareringsnivå kan gis og bruk av vilkår

Dersom klarering ikke kan gis for det klareringsnivået autorisasjonsansvarlig har bedt om, skal klareringsmyndigheten vurdere om det kan gis klarering for et lavere nivå.

 

Blir det satt vilkår etter sikkerhetsloven § 8-6, skal disse være egnet til å redusere risikoen ved å gi personen klarering.

NSM bemerker at første ledd også gjelder ved adgangsklarering. Når klareringsmyndigheten avgjør at det ikke kan gis utvidet adgangsklarering, skal klareringsmyndigheten vurdere hvorvidt det kan gis adgangsklarering.

Vurdering av om lavere klarering kan gis skal fremgå av den interne begrunnelsen og personen skal informeres om resultatet og begrunnelsen for dette i samsvar med SL § 8-13.

Vilkår kan vurderes ved alle typer klarering. Dersom vilkår har vært vurdert legger NSM til grunn at vurderingen må fremgå av den interne begrunnelsen.

NSM viser til veiledning til sikkerhetsloven § 8-6.