§ 24 Innsyn i opplysninger fra Politiets sikkerhetstjeneste, Politiet og i lydopptak eller audiovisuelt opptak av egen sikkerhetssamtale

Klareringsmyndigheten kan ikke gi innsyn i opplysninger fra Politiets sikkerhetstjeneste eller politiets etterretnings- og arbeidsregistre uten tillatelse fra den som har gitt opplysningene. Innsyn i opplysningene eller bruk på annen måte kan heller ikke stride mot avtale etter § 12. Innsyn i lydopptak eller audiovisuelt opptak av egen sikkerhetssamtale gis kun ved oppmøte hos klareringsmyndigheten.

Bestemmelsen må etter NSMs vurdering anvendes tilsvarende når det gjelder begrunnelse etter SL § 8-13, slik at begrunnelsen som gis den som har vært vurdert klarert ikke kan inneholde opplysninger fra Politiets sikkerhetstjeneste eller politiets etterretnings- og arbeidsregistre uten at det er innhentet skriftlig tillatelse fra kilden.

NSM legger til grunn at bestemmelsen også kommer til anvendelse dersom det foreligger opplysninger fra andre etterretningskilder enn de som er nevnt eksplisitt i bestemmelsen.

Bestemmelsens første ledd får sitt praktiske anvendelsesområde i de tilfeller klareringsmyndigheten er av den oppfatning at opplysningene ikke kan unntas etter § 25 bokstav a - d.

Til andre ledd vil NSM bemerke at hensynet til å beskytte klareringsmyndighetenes metode også gjør seg gjeldene i de tilfeller det er skrevet et referat fra sikkerhetssamtalen. NSM legger derfor til grunn at også innsyn i et eventuelt referat eller annen skriftlig dokumentasjon av innholdet i en sikkerhetssamtale, må skje ved oppmøte hos klareringsmyndigheten.