§ 26 Gyldighetstid for sikkerhetsklarering og adgangsklarering

En sikkerhetsklarering og adgangsklarering er gyldig i inntil fem år, dersom ikke annet følger av avtale mellom Norge og en annen stat eller internasjonal organisasjon. Klareringsmyndigheten kan på forespørsel i særlige tilfeller forlenge gyldighetstiden med inntil ett år.

 

Omfatter en personkontroll opplysninger om ektefelle, partner eller samboer og den klarerte inngår nytt ekte-, partner- eller samboerskap, skal klareringsmyndigheten gjennomføre en kontroll av den nye ektefellen, partneren eller samboeren og vurdere om klareringen opprettholdes. Opprettholdes klareringen, gjelder klareringens opprinnelige gyldighetstid.

Etter bestemmelsens ordlyd er gyldighetsperioden for sikkerhetsklarering og adgangsklarering inntil 5 år. I dette ligger at det er mulig å gi klareringer også for kortere tidsperioder. Klareringsmyndighetene bør eksempelvis vurdere dette i de tilfeller der klareringsbehovet er kortvarig, og det ikke er sannsynlig at et nytt behov vil oppstå innen rimelig tid.

NSM anbefaler at prosessen med reklarering iverksettes seks måneder før utløpet av gyldighetstiden. Det fremgår av bestemmelsen at klareringsmyndigheten i særlige tilfeller kan forlenge gyldighetstiden med inntil ett år dersom den har mottatt forespørsel om ny klarering. Dette kan være praktisk der en pågående klareringssak (reklarering) ikke kan ferdigstilles før gyldighetstiden for gjeldende klarering utløper. Det forutsettes at denne regelen kun benyttes der det foreligger særskilte omstendigheter og der utvidelsen er helt nødvendig.

NSM mener at et særskilt tilfelle kan være der forespørselen gjelder personer som er helt nødvendig for virksomhetens operative funksjon og/eller utgjør nøkkelkompetanse for virksomheten. Det forutsettes at klareringsmyndigheten gjør en vurdering av om det er sikkerhetsmessig forsvarlig med en slik forlengelse basert på opplysninger som foreligger når forespørselen skal behandles.

NSM bemerker til bestemmelsens annet ledd at autorisasjonsansvarlig spesielt bør gjøre den klarerte kjent med bestemmelsen, og at nytt ekte-, partner- eller samboerskap inngår som en del av personens varslingsplikt etter sikkerhetsloven § 8-11.