§ 31 Dekning av kostnader ved klarering

Klareringsmyndigheten dekker egne kostnader ved klarering, med mindre annet er avtalt med autorisasjonsansvarlig.

 

Klareringsmyndigheten dekker rimelige og nødvendige utgifter til reise og opphold for den som skal klareres. Utgifter til bisitter under sikkerhetssamtalen dekkes ikke.

 

Klareringsmyndigheten dekker utgifter til bruk av særskilt oppnevnt advokat etter sikkerhetsloven § 8-15.

NSM legger til grunn at annet ledd som hovedregel omfatter utgifter knyttet til gjennomføring av sikkerhetssamtale. NSM forutsetter at personen ved innkalling til sikkerhetssamtale informeres om retten til å få dekket utgifter. I tillegg bør klareringsmyndigheten opplyse om hvilke utgifter som dekkes. Ved tvil forutsetter NSM at personen på forhånd henvender seg til klareringsmyndigheten for å avklare spørsmål om dekning av utgifter.