§ 5 Personer som inngår i personkontrollen

De personkontrollene som skal gjennomføres ved sikkerhetsklarering, omfatter

 

a) for KONFIDENSIELT den som skal klareres

b) for HEMMELIG den som skal klareres og dennes ektefelle, samboer eller partner

c) for STRENGT HEMMELIG den som skal klareres og nær familie.

 

Dersom opplysninger fra personkontrollen gir rimelig grunn til å tro at andre nærstående enn de som er fastsatt i første ledd kan påvirke personens pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft, kan også disse inngå i personkontrollen.

 

Personkontrollen ved adgangsklarering omfatter den som skal klareres. Dersom det i personkontrollen fremkommer opplysninger som gir rimelig grunn til å tro at nærstående kan påvirke personens pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft, kan det gjennomføres personkontroll også av disse personene

Bestemmelsens andre ledd fastsetter at det kan gjennomføres personkontroll av andre nærstående enn de som er angitt i første ledd bokstav a, b og c. Med andre nærstående menes både nær familie som ikke omfattes på gjeldende klareringsnivå, og personer med annen nær tilknytning. Det må gjøres en konkret helhetsvurdering av om de opplysninger som foreligger om den nærstående, samt de øvrige opplysningene i saken, gir rimelig grunn til å tro at disse kan påvirke hovedpersonens pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft.

Med «rimelig grunn» menes at det må avgrenses mot det urimelige, men at det heller ikke kreves en høy grad av sannsynlighet. Hensynet til sikkerhet må veies mot hensynet til rettssikkerhet. Det bemerkes også at det er tilstrekkelig at andre nærstående «kan påvirke». Vurderingen av om det faktisk påvirker gjøres på grunnlag av den samlede informasjonen som er innhentet fra personkontrollen, herunder opplysninger fra personopplysningsblanketten.

Dersom det er rimelig grunn til å tro at en person som ikke er nær familie eller samboer kan påvirke dennes pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft, må det vurderes om personen faller inn under definisjonen av «annen nær tilknytning» i KF § 2 bokstav d. Et eksempel på slik person kan være kjæreste man ikke bor sammen med.

NSM legger til grunn at bestemmelsens annet og tredje ledd er en presisering av «særlige tilfeller» som fremkommer av SL § 8-5 femte ledd. Når det gjelder adgangsklarering fremgår det eksplisitt av bestemmelsen at det ved klarering for adgang til objekter eller infrastruktur klassifisert som MEGET KRITISK kan gjennomføres personkontroll av nærstående personer.