§ 9 Registre til personkontrollen ved adgangsklarering

Som ledd i personkontrollen ved en adgangsklarering, kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet innhente og videreformidle til klareringsmyndigheten opplysninger fra

a) politiets registre

b) registre hos Politiets sikkerhetstjeneste

c) Skatteetatens registre

d) Nasjonal sikkerhetsmyndighets egne registre

e) Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

 

Til personkontrollen ved en utvidet adgangsklarering kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet i tillegg til opplysningene i første ledd innhente og videreformidle til klareringsmyndigheten opplysninger fra

a) Utlendingsdirektoratets registre

b) namsmyndighetens registre

c) Kartverkets registre

d) registre med gjeldsinformasjon eller kredittopplysninger hos foretak som regnes som gjeldsinformasjonsforetak eller kredittopplysningsforetak etter gjeldsinformasjonsloven

e) registre hos private inkassatorer som har bevilgning etter inkassoloven.

 

Til personkontrollen av nærstående ved en utvidet adgangsklarering kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet innhente og videreformidle til klareringsmyndigheten opplysninger innhentet etter første ledd og andre ledd bokstav a.

Når det gjelder klareringsmyndighetens adgang til å innhente utfyllende opplysninger eller opplysninger direkte fra behandlingsansvarlig viser NSM til veiledningen til KF § 8.