Denne veilederen omhandler bestemmelsene om personellsikkerhet i sikkerhetsloven kapittel 8 og forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetsikkerhetsforskriften, heretter VF) og forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (klareringsforskriften, heretter KF). Veilederen gir uttrykk for hvordan bestemmelsene om personellsikkerhet skal forstås.

Målgruppen for veilederen er klareringsmyndighetene, virksomheter som sikkerhetsloven gjelder for, personer som skal klareres og/eller autoriseres og andre med ønske om å sette seg nærmere inn i regelverket.

Sikkerhetsloven med forskrifter angir en rekke tiltak som virksomhetene skal iverksette for å forebygge innsidervirksomhet. Disse personellsikkerhetstiltakene kan i all hovedsak deles inn i tre hovedkategorier: sikkerhetsklarering, autorisasjon og sikkerhetsmessig ledelse og kontroll. Autorisasjonsansvarlig har oppgaver og ansvar innenfor alle disse tre kategoriene, men i størst grad innenfor autorisasjon og sikkerhetsmessig ledelse og kontroll av personell med tilgang til skjermingsverdige verdier. Med ny sikkerhetslov har autorisasjonsansvarliges ansvar blitt forsterket og tydeliggjort, blant annet gjennom nye bestemmelser om virksomhetenes ansvar for å gjennomføre verdi – og risikovurderinger. Den sentrale delen av personellsikkerhetsarbeidet er det som foregår i virksomheten etter at en person er klarert og autorisert og har fått tilgang til skjermingsverdige verdier. Regelverket medfører derfor blant annet en presisering av at ansvaret for å håndtere personellsikkerhetsmessig sårbarhet og risiko primært ligger hos den enkelte virksomhet.

For å understøtte virksomhetenes personellsikkerhetsarbeid vil NSM i tillegg til denne veiledningen utgi grunnprinsipper for forebygging av innsidervirksomhet, temarapport om innsidere, og håndbok for autorisasjonsprosessen. For bruk av klareringsmyndighetene vil det også bli utarbeidet en håndbok for innsyn i klareringssaker.