§ 8-13 Begrunnelse for og melding om avgjørelse i klareringssaker

Den som har vært vurdert klarert, har rett til å få vite resultatet av vurderingen. Hvis det blir avgjort at personen ikke får den ønskede klareringen, skal klareringsmyndigheten uoppfordret informere personen om resultatet og begrunnelsen for dette. Samtidig skal klareringsmyndigheten opplyse om retten til å klage på avgjørelsen.

 

Begrunnelsen skal ikke inneholde opplysninger som kan røpe forhold

a) som har betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser

b) som er av betydning for kildevern

c) som personen ikke bør få kjennskap til av hensyn til helsen

d) som gjelder personens nærstående, og som personen ikke bør få kjennskap til

e) som angår tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin næringsvirksomhet.

 

Klareringsmyndigheten skal utarbeide en intern begrunnelse der alle relevante forhold inngår.

 

Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke for avgjørelser om klarering eller autorisasjon.

Bestemmelsens første ledd andre punktum henviser til de tilfeller klarering ikke blir gitt, der klarering blir gitt for lavere grad enn forespurt og der klareringen gis med vilkår. Det omfatter også saker som avgjøres uten realitetsavgjørelse. I underretningen bør det også opplyses om retten til å be om innsyn, jf. SL § 8-14.

Den interne begrunnelsen etter tredje ledd bør vise til de faktiske opplysningene og det rettslig grunnlaget avgjørelsen bygger på, og de forhold som har vært vektlagt. Den skal også inneholde eventuelle forhold som er unntatt etter bestemmelsens andre ledd.

NSM legger etter fjerde ledd til grunn at forvaltningslovens øvrige bestemmelser gjelder i saker om klarering og autorisasjon om ikke annet følger av sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.