§ 8-16 Klareringsmyndigheter og sentralt register for klareringsavgjørelser

Kongen utpeker én klareringsmyndighet for forsvarssektoren og én for sivile sektorer. Etterretnings- og sikkerhetstjenestene klarerer eget personell.

 

Når særlige grunner taler for det, kan Kongen utpeke andre klareringsmyndigheter enn dem som er nevnt i første ledd.

 

Kongen kan gi forskrift om opprettelsen av et sentralt register for klareringsavgjørelser.

NSM viser til at det er gitt utfyllende bestemmelser i KF § 1. Dersom det er tvil om hvem som er rett klareringsmyndighet, har NSM hjemmel etter KF § 1 tredje ledd til å fastsette hvilken klareringsmyndighet som skal behandle saken.

Det er videre gitt utfyllende bestemmelser om register for klareringsavgjørelser i KF § 28.