§ 8-9 Autorisasjon

Virksomhetens leder er autorisasjonsansvarlig og har ansvaret for sikkerhetsmessig ledelse og kontroll av autoriserte personer.

 

Det skal gjennomføres en autorisasjonssamtale før det gis autorisasjon. Autorisasjon kan bare gis dersom den autorisasjonsansvarlige ikke har opplysninger som gir rimelig grunn til å tvile på om en person er sikkerhetsmessig skikket. 

 

Sikkerhetsmyndigheten kan kreve at virksomheten skal holde sikkerhetsmyndigheten orientert om hvilke personer som er autorisert.

 

Kongen kan gi forskrift om autorisasjon, autorisasjonsansvarliges plikter og virksomhetens plikt til å holde sikkerhetsmyndigheten orientert om hvilke personer som er autorisert.

NSM legger til grunn at myndigheten til å autorisere ved behov kan delegeres, men det presiseres at det likevel er virksomhetens leder som har det overordnede ansvaret. NSM legger videre til grunn at delegasjonen bør omfatte sikkerhetsmessig ledelse og kontroll av personellet som følger av bestemmelsene i sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

Det er gitt nærmere regler om autorisasjonssamtaler i VF § 68.

NSM mener at bestemmelsens annet ledd innebærer en plikt for autorisasjonsansvarlig til å avklare om det foreligger informasjon som gir rimelig grunn til å tvile om personen er sikkerhetsmessig skikket. Dersom personen tidligere har vært autorisert ved en annen virksomhet, skal autorisasjonsansvarlig før gjennomføring av autorisasjonssamtale hente inn opplysninger av betydning fra forrige autorisasjonsavgjørelse, jf. VF § 68.

I de tilfeller hvor en virksomhet har behov for å autorisere en person for BEGRENSET eller NATO RESTRICTED og personen har fått INGEN KLARERING (IK), vil det alltid foreligge opplysninger av sikkerhetsmessig betydning. Informasjon om at vedkommende tidligere har hatt en INGEN KLARERING kan fremkomme i dokumentasjon fra tidligere autorisasjonssak, eller ved at de ber personen selv opplyse om tidligere klareringsstatus. I tilfeller hvor den autorisasjonsansvarlige har opplysninger om at vedkommende tidligere har fått INGEN KLARERING, bør klareringsmyndigheten anmodes om nødvendige opplysninger slik at virksomheten kan gjøre en konkret vurdering av om det er forsvarlig å autorisere personen. Klareringsmyndigheten kan gi opplysninger som den har fått i forbindelse med personkontroll til den autorisasjonsansvarlige dersom det er nødvendig for sikkerhetsmessig oppfølging av personen, jf. SL § 8-5 tiende ledd.

Til bestemmelsens tredje ledd vil NSM avtale med den enkelte virksomhet hvordan orienteringen skal foregå i de tilfellene NSM krever en slik orientering, og hvilke opplysninger virksomheten skal gi.

NSM viser for øvrig til virksomhetssikkerhetsforskriftens bestemmelser om autorisasjon i §§ 67-74, og om roller i og ansvar for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i § 6, samt om ressurser og kompetanse i § 7.