§ 67 Vilkår for autorisasjon

Den som skal autoriseres, skal signere en taushetserklæring før det gis autorisasjon. Før det gis autorisasjon for COSMIC TOP SECRET, skal også NATOs COSMIC-erklæring undertegnes. Dersom personen har en klarering på vilkår etter sikkerhetsloven § 8-6, skal den autorisasjonsansvarlige, før det gis autorisasjon, fastsette hvordan vilkårene skal følges opp.

NSM legger til grunn at et vilkår som er satt for klarering etter SL § 8-6 blir iverksatt og fulgt i hele den perioden vilkåret gjelder for. Dersom den autorisasjonsansvarlige blir klar over at vilkåret ikke kan eller vil bli fulgt opp slik klareringsmyndigheten har forutsatt, legger NSM til grunn at autorisasjon ikke kan gis eller opprettholdes. Den autorisasjonsansvarlige må i disse tilfellene snarest orientere klareringsmyndigheten om dette. Dersom personen allerede innehar en autorisasjon, må prosedyrene som følger av VF § 74 følges.

Det er nødvendig å se hen til flere andre bestemmelser i regelverket for å få en samlet oversikt over de faktiske vilkår og forutsetninger for å kunne autorisere en person. NSM mener det er hensiktsmessig å gi en samlet oversikt over de vilkår og forutsetninger som gjelder i tillegg til VF § 67:

Sikkerhetsloven § 8-1
Det fremgår av første ledd at det er personer som skal få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon eller adgang til skjermingsverdige objekter og infrastruktur, som skal autoriseres. Det må altså foreligge et tjenstlig behov for autorisasjon. Autorisasjon gir ingen rett til tilgang til all informasjon gradert på et visst nivå eller adgang til alle skjermingsverdige objekter eller infrastruktur. Det er bare informasjon eller adgang som er relevant for personens arbeid som vedkommende gis tilgang til (need to know). Denne vurderingen av tjenstlig behov tilligger autorisasjonsansvarlig.

Etter bestemmelsens andre ledd, er det videre et vilkår for tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere, at personen har en gyldig sikkerhetsklarering. Personer som skal autoriseres for tilgang til skjermingsverdige objekter og infrastruktur må ha gyldig adgangsklarering dersom vedkommende ikke innehar en sikkerhetsklarering. Kravet til tjenstlig behov i bestemmelsens første ledd innebærer at autorisasjon kun skal gis opp til og med det nivå det er et faktisk behov for at vedkommende får tilgang til. Dette gjelder selv om vedkommende skulle ha en sikkerhetsklarering for høyere nivå.

Sikkerhetsloven § 8-9
Det skal gjennomføres en autorisasjonssamtale før det gis autorisasjon. VF § 68 gir nærmere bestemmelser om gjennomføringen av samtalen.

Autorisasjon kan bare gis dersom den autorisasjonsansvarlige ikke har rimelig grunn til å tvile på om en person er sikkerhetsmessig skikket.

Virksomhetsikkerhetsforskriften § 7
Bestemmelsen forutsetter at virksomheten utfører følgende tiltak overfor de som kan få tilgang til skjermingsverdige verdier gjennom å utføre arbeid eller tjenester for virksomheten:

  • få bekreftet identiteten deres med gyldig legitimasjon. NSM legger til grunn at dette må skje senest som en del av autorisasjonsprosessen, slik at det å få bekreftet identiteten må anses som et vilkår som må være oppfylt før autorisasjon faktisk gis. NSM anbefaler at virksomheten krever fremlagt originalt pass, eller annen type sikker dokumentasjon på identitet utstedt av norske myndigheter (med bilde). Autorisasjonsansvarlig bør oppbevare kopi av legitimasjon sammen med øvrige opplysninger merket PERSONKONTROLL, jf. VF § 77.  
  • sørge for at de kjenner til de relevante delene av styringssystemet for sikkerhet
  • sørge for tilstrekkelig kompetanse om sikkerhet
  • informere om endringer i kravene til sikkerheten
  • klarlegge at personene kjenner til relevante sikkerhetstrusler og sikkerhetsbestemmelser

Virksomhetsikkerhetsforskriften § 68
VF § 68 gir bestemmelser om når en autorisasjonssamtale skal gjennomføres, og hva samtalen skal inneholde. I tredje ledd bokstav a) til d) nevnes forhold som den autorisasjonsansvarlige har plikt til å behandle i autorisasjonssamtalen. De forholdene som er nevnt i bestemmelsen, må anses å være vilkår for å kunne autorisere.

Virksomhetsikkerhetsforskriften § 70
Bestemmelsen gir ytterligere vilkår for autorisasjon av utenlandske statsborgere, herunder personer som har dobbelt statsborgerskap, er statsløse eller har uavklart statsborgerskap.