§ 68 Autorisasjonssamtale

En autorisasjonssamtale skal gjennomføres:

a) før det gis autorisasjon

b) når en autorisert person selv ber om det

c) ved reklarering

d) når en autorisasjonsansvarlig ellers finner grunn til det Personer som får autorisasjon for STRENGT HEMMELIG, COSMIC TOP SECRET eller tilsvarende, skal gjennomføre en ny autorisasjonssamtale minst annethvert år.

 

Den autorisasjonsansvarlige skal gjennom autorisasjonssamtalen

a) forsikre seg om at den som skal autoriseres, kjenner til relevante sikkerhetstrusler og sikkerhetsbestemmelser og forstår sin rolle i sikkerhetsarbeidet til virksomheten

b) kontrollere at opplysningene den som skal autoriseres gir, er tilstrekkelige og oppdaterte

c) drøfte eventuelle risikofaktorer ved personen som er relevante for personellsikkerheten

d) drøfte tiltak som kan redusere risikofaktorer ved personen, eller som kan oppfylle vilkår som klareringsmyndigheten har gitt for klareringen.

 

Dersom personen har vært autorisert før, skal den som autoriserer, hente inn opplysninger av betydning fra forrige autorisasjonsavgjørelse. Taushetsplikt er ikke til hinder for utlevering av opplysningene.

 

Personer som skal autoriseres for BEGRENSET, eller med kortvarig behov for autorisasjon for KONFIDENSIELT eller høyere, kan få en felles orientering om sikkerhetsmessige risikofaktorer og relevante krav til sikkerhet, i stedet for en individuell autorisasjonssamtale. De skal likevel orienteres om sin rett til å kreve en individuell autorisasjonssamtale.

NSM har gitt nærmere veiledning i gjennomføring av autorisasjonssamtale i autorisasjonshåndboken. NSM har også utarbeidet skjema for forberedelse og gjennomføring av autorisasjonssamtale.

Etter annet ledd bokstav b skal autorisasjonsansvarlig kontrollere at opplysningene gitt at personen selv er tilstrekkelige og oppdaterte. For personer som er klarert forutsetter NSM at den autorisasjonsansvarlige har tilgang til de egenopplysninger personen har gitt i samsvar med KF §§ 6 og 7. I tillegg må den autorisasjonsansvarlige ha tilgang til eventuelle andre sikkerhetsmessige relevante opplysninger. Dette vil eksempelvis være klareringsbevis, taushetserklæring, beskrivelse av vilkår, opplysninger fra tidligere autorisasjonsavgjørelser og eventuelle andre sikkerhetsmessige opplysninger den autorisasjonsansvarlige har om den som skal autoriseres. For personer som skal autoriseres for BEGRENSET eller NATO RESTRICTED er det ikke noe krav om at personen skal ha fylt ut personopplysningsblankett i forkant av samtalen, men NSM legger til grunn at temaene som er berørt i personopplysningsblanketten også kan være relevante å opplyse i en autorisasjonssamtale.

NSM bemerker at personen i samtalen særskilt bør gjøres oppmerksom på sin plikt til umiddelbart å melde fra om forhold som kan være av betydning for om personen er sikkerhetsmessig skikket, jf. SL § 8-11. Dersom personen er klarert, og inngår nytt ekte-, partner- eller samboerskap, omfatter varslingsplikten også å melde fra om dette, jf. KF § 26 annet ledd.

NSM legger til grunn at autorisasjonssamtalen skal dokumenteres. Det vises for øvrig til veiledning til autorisasjonsprosessen.