§ 70 Autorisasjon av utenlandske statsborgere

Før en utenlandsk statsborger som ikke har klarering, kan autoriseres for informasjon gradert BEGRENSET, skal den autorisasjonsansvarlige vurdere om personens tilknytning til hjemlandet og hjemlandets sikkerhetsmessige betydning utgjør en uakseptabel risiko. Den autorisasjonsansvarlige kan be klareringsmyndigheten om en vurdering av hjemlandets sikkerhetsmessige betydning.

 

Dersom en utenlandsk statsborger kommer fra en stat som Politiets sikkerhetstjeneste mener utgjør en høy sikkerhetsrisiko for Norge, må den autorisasjonsansvarlige innhente samtykke fra en klareringsmyndighet før den utenlandske statsborgeren kan autoriseres for BEGRENSET.

 

Utenlandske statsborgere kan bare autoriseres for tilgang til informasjon sikkerhetsgradert av en fremmed stat dersom personen er borger av denne staten, eller dersom Nasjonal sikkerhetsmyndighet har innhentet tillatelse fra statens myndigheter. 

 

Utenlandske statsborgere kan bare autoriseres for tilgang til informasjon sikkerhetsgradert av en internasjonal organisasjon dersom staten personen er borger av, er medlem av organisasjonen, eller dersom Nasjonal sikkerhetsmyndighet har innhentet tillatelse fra organisasjonen.

 

Den autorisasjonsansvarlige skal orientere Nasjonal sikkerhetsmyndighet om utenlandske statsborgere som autoriseres for BEGRENSET.

 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder også for personer som har dobbelt statsborgerskap, er statsløse eller har uavklart statsborgerskap.

Ved vurdering av personens tilknytning til hjemlandet bør autorisasjonsansvarlig vurdere personens formelle, relasjonelle og emosjonelle tilknytning. Ved tvil om hjemlandets sikkerhetsmessige betydning bør autorisasjonsansvarlig be klareringsmyndigheten om en vurdering. Det skal gjøres en helhetlig vurdering av forholdene i første ledd før autorisasjon til en utenlandsk statsborger gis.

I vurdering av om en utenlandsk person bør gis autorisasjon for BEGRENSET bør autorisasjonsansvarlig også ta stilling til om det er informasjon som vedkommende ikke bør få tilgang til som følge av personens tilknytning til hjemlandet eller hjemlandets sikkerhetsmessige betydning.

Når det gjelder utenlandske statsborgere som kommer fra stater som Politiets sikkerhetstjeneste mener utgjør en høy sikkerhetsrisiko for Norge, viser NSM til PSTs åpne trusselvurderinger.

Virksomheter må være særlig oppmerksom de utfordringer tredje og fjerde ledd medfører når det gjelder graderte informasjonssystemer der disse inneholder gradert informasjon mottatt av internasjonal organisasjon eller annen stat.

Etter femte ledd skal den autorisasjonsansvarlige orientere Nasjonal sikkerhetsmyndighet om utenlandske statsborgere, som autoriseres for BEGRENSET og/eller NATO RESTRICTED. NSM legger til grunn at orienteringen primært bør sendes elektronisk i de tilfeller hvor kommunikasjonslinjene er tilstrekkelig sikret, eller per post. Se veiledning til VF § 72 vedrørende gradering av oversikt over personell med autorisasjon. NSM legger til grunn at informasjonen som skal oversendes er informasjon om personens fødselsnummer/fødselsdato, fødested, statsborgerskap, hvilken type autorisasjon som er gitt og gyldighetstid for autorisasjonen. NSM har utarbeidet skjema for dette.