§ 73 Dokumentasjon på autorisasjon

Hvis den autorisasjonsansvarlige utsteder dokumentasjon for at en person er autorisert, skal dokumentasjonen være tidsbegrenset og vise hvilket graderingsnivå for informasjon eller klassifiseringsnivå for objekter eller infrastruktur personen er autorisert for å få tilgang til.

Gyldigheten på dokumentasjonen bør være tidsavgrenset til den perioden hvor personen har et spesifikt behov for å dokumentere autorisasjonen. NSM legger til grunn at det på dokumentasjonen også bør fremgå opplysninger om personens klareringsstatus, samt om eventuelle vilkår som avgrenser klareringens- eller autorisasjonens virkeområde.

Dokumentasjonen gir ikke den enkelte noen rett til, eller krav på å behandle sikkerhetsgradert informasjon tilhørende en annen virksomhet enn den vedkommende tilhører. Ved behov for kortvarig autorisasjon hos annen virksomhet, for eksempel i forbindelse med kurs, møte eller lignende, kan imidlertid dokumentasjonen gi den autorisasjonsansvarlige ved virksomheten et grunnlag for å autorisere vedkommende uten at prosedyrene for autorisasjon som beskrevet gjennomføres på nytt. Dette vil være opp til den som skal gi personen tilgang til informasjonen.

NSM har utarbeidet skjema for dokumentasjon på autorisasjon.