§ 74 Nedsettelse, suspensjon og tilbakekallelse av autorisasjon

Dersom den autorisasjonsansvarlige vurderer om en autorisasjon skal endres eller tilbakekalles etter sikkerhetsloven § 8-10, skal vurderingen og avgjørelsen dokumenteres. Avgjørelsen kan ikke påklages.

 

Hvis en autorisasjon endres til ulempe for den autoriserte, skal den autorisasjonsansvarlige uoppfordret gjøre den autoriserte kjent med avgjørelsen og informere klareringsmyndigheten etter sikkerhetsloven § 8-10 første ledd. Avgjørelsen skal begrunnes overfor klareringsmyndigheten.

 

Dersom klareringsmyndigheten opprettholder klareringen etter å ha blitt informert etter andre ledd, skal avgjørelsen om å endre autorisasjonen omgjøres.

NSM legger til grunn at autorisasjonsansvarliges plikter etter første ledd også gjelder for person som kun er autorisert for BEGRENSET og som ikke er klarert. Relevante momenter i autorisasjonsansvarliges vurdering av om personen er sikkerhetsmessige skikket følger av sikkerhetslovens § 8-4 fjerde ledd bokstav a til o.

Til bestemmelsens andre ledd legger NSM til grunn at plikten til å informere klareringsmyndigheten kun gjelder i de tilfeller hvor den personen innehar en klarering. Endringer i autorisasjon for BEGRENSET/NATO RESTRICTED skal således ikke meldes til klareringsmyndigheten med mindre vedkommende er klarert.

NSM bemerker at dersom autorisasjonsansvarlig, etter en vurdering opprettholder autorisasjonen, ikke kan utelukke at klareringsmyndigheten kan komme til et annet resultat, bør klareringsmyndigheten informeres om dette. Klareringsmyndigheten vil da kunne vurdere om forholdet er av betydning for om vedkommende er skikket til å inneha en sikkerhetsklarering.