§ 76 Merking av personopplysninger for klarering og autorisasjon

Informasjon som inneholder personopplysninger i saker om autorisasjon, personkontroll eller klarering, skal merkes PERSONKONTROLL. Kravet gjelder ikke meldinger om at det er gitt en autorisasjon eller klarering eller meldinger om andre autorisasjons- eller klareringsavgjørelser til personen som avgjørelsen gjelder.

NSM legger til grunn at kravet om merking har sammenheng med at opplysningene på grunn av sin sensitivitet krever en særskilt beskyttelse og at det foreligger spesielle regler for behandling av informasjonen. Disse reglene fremgår i hovedsak av VF § 77. Merkingen skal sikre at opplysningene blir behandlet etter denne bestemmelsen.

NSM legger til grunn at opplysninger som den autorisasjonsansvarlige får kjennskap til og som er relevant for vurderingen av en autorisert persons sikkerhetsmessige skikkethet eller sikkerhetsmessig ledelse og kontroll av personen, må dokumenteres og merkes med PERSONKONTROLL. Eksempler på slike opplysninger kan være forhold som hovedpersonen selv har informert om iht. sikkerhetsloven § 8-11, innrapporterte forhold eller informasjon om sikkerhetsbrudd eller disiplinære forhold, personkontrollopplysninger som er gitt av klareringsmyndigheten i samsvar med SL § 8-5 tiende ledd og annen dokumentasjon knyttet til autorisasjonen.