§ 78 Bevaring og kassasjon av opplysninger i saker om autorisasjon og klarering

Den autorisasjonsansvarlige skal uten ugrunnet opphold kassere eller returnere dokumenter som er innhentet for autorisasjon eller klarering av søkere som ikke blir tilsatt, engasjert eller opptatt på skoler eller kurs, og som inneholder personopplysninger.

 

Den autorisasjonsansvarlige skal bevare opplysninger i autorisasjonssaker i ett år etter at autorisasjonen er utløpt. Dersom den autoriserte er klarert, skal autorisasjonsopplysningene bevares så lenge klareringen er gyldig. Bevaringsplikten opphører dersom autorisasjonsopplysningene sendes til en ny autorisasjonsmyndighet etter § 68 tredje ledd.

 

Den autorisasjonsansvarlige skal bevare taushetserklæringer i 10 år etter at autorisasjonen har utløpt. Oversikter etter § 72 over personell som er eller har vært autorisert, skal bevares i 10 år etter utstedelsen.

 

Når bevaringstiden etter andre og tredje ledd utløper, skal autorisasjonsansvarlig kassere dokumentene.

 

Den autorisasjonsansvarlige skal føre et register over kassasjoner med opplysninger om

a) hvem de kasserte opplysningene gjelder

b) hvilken type opplysninger eller dokumenter som er kassert

c) datoene for kassasjonene.